betreffende de huur en verhuur van een mountainbike/atb, (hierna: fiets).

Artikel 1
 1. De verhuurder (atb-rent) verplicht zich een fiets uit zijn bedrijfsvoorraad in een goede staat af te leveren aan de huurder op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats.
 2. De huurder verplicht zich alsdan en aldaar aanwezig te zijn en die fiets in ontvangst te nemen en zich ervan te overtuigen dat deze in goede staat is.
 3. De huurder verplicht zich na afloop van de huurperiode de fiets in dezelfde staat als bij ontvangst in te leveren op de plaats en op het tijdstip zoals is overeengekomen met de verhuurder.
 4. Inlevering van de fiets ná 20.00 uur is niet mogelijk en wordt daardoor verschoven naar de volgende dag met de verplichtingen voor de huurder conform artikel 3 ad b van deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen.
Artikel 2
 1. De huurder is na ontvangst van de fiets aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal of verdwijning van de fiets. De huurder is eveneens aansprakelijk voor alle overige schade aan de fiets, hoe dan ook genaamd en hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder dan wel van derden.
 2. De huurder verplicht zich de hieruit voortvloeiende kosten van vervanging van de gehele fiets resp. van de beschadigde onderdelen alsmede van herstelling en/of reparatie naar de redelijke inschatting van de verhuurder uiterlijk op het overeengekomen inlevertijdstip van de fiets contant aan de verhuurder te voldoen.
 3. De verhuurder heeft de fiets niet verzekerd. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de (alle) door hem gewenste of wettelijk verplichte verzekering(en).
Artikel 3
 1. Indien de huurder de fiets inlevert ná het overeengekomen tijdstip, doch nog wel op de dag van inlevering vóór 20.00 uur, wordt hij geacht tijdens de overschreden tijd de fiets ook te hebben gehuurd. De huurder is bij inlevering een contante vergoeding verschuldigd van € 3,50 per verstreken heel uur of gedeelte daarvan.
 2. Indien de huurder de fiets inlevert ná het overeengekomen tijdstip en ná de dag van inlevering is hij alsdan een vaste contante vergoeding verschuldigd van € 10,- alsmede voor iedere verstreken halve dag een huur van € 10,-.
Artikel 4
 1. De huurder is een borg verschuldigd, geheel te voldoen vóór of bij aanvang van de verhuurperiode, van € 50,- per fiets. Huurder dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of geldig rijbewijs en ontvangt daarna een kwitantie inzake de betaalde borg. Bij inlevering van de fiets en inlevering van de kwitantie ontvangt de huurder de borg terug.
 2. De verhuurder brengt bij de uitbetaling van de borg nog openstaande bedragen wegens huur, schade of anderszins in mindering.
Artikel 5
 • De huurder zal de door hem gehuurde fiets als een goed huisvader verzorgen en deze overeenkomstig zijn bestemming gebruiken.
Artikel 6
 • De huurrechten zijn geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar aan derden. Het is de huurder niet toegestaan de fiets aan derden in onderhuur of in (tijdelijk) gebruik af te staan.
Artikel 7
 • Bij annulering van de overeenkomst binnen 1 maand vóór het begin van de huurperiode brengt de verhuurder 25% van de huurprijs in rekening. Bij annulering binnen 1 week vóór het vorengenoemde tijdstip wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur wordt het volledige huurtarief in rekening gebracht.
Artikel 8
 • De huurperiode van een halve dag duurt van 9 tot 13 uur of van 14 tot 18 uur.
 • De huurperiode van een dag duurt van 9 uur tot 18 uur.
 • De huurperiode van een week wordt gerekend over 7 dagen, ingaande om 9 uur van de eerste dag, en eindigend om 18 uur van de zevende dag.
 • Bij bezorging op locatie maakt de transporttijd deel uit van de huurperiode.
Artikel 9
 • Bij overmacht, verschil van mening of onduidelijkheid over deze Voorwaarden en Bepalingen zal de in alle redelijkheid te nemen beslissing door de verhuurder bindend zijn.

© ATB-Rent, 2006-2014.